Privacyverklaring Lisanne Jager Photography

Dit is de privacyverklaring van Lisanne Jager Photography. Lisanne Jager Photography respecteert jullie privacy en houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Lisanne Jager Photography is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door mij worden verzameld. Lisanne Jager Photography mag deze policy eenzijdig wijzigen en ik adviseer jullie om deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan. Bij vragen en/of klachten kunnen jullie altijd hier bij mij terecht.

Contactgegevens:
www. lisannejager.com
&
info@lisannejager.com

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Lisanne Jager Photography verwerkt je persoonsgegevens die je zelf aan mij verstrekt, omdat je gebruik wilt maken van mijn diensten. Daarnaast verwerk ik foto’s die ik in opdracht van jou maak. Een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Foto’s in opdracht gemaakt
– Gegevens over je activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
Lisanne Jager Photography heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan hier contact met mij op en dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Lisanne Jager Photography persoonsgegevens verwerkt

- Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over mijn dienstverlening
-  Om thuisreportages te kunnen doen
- Om een reportage te kunnen plannen/reserveren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om jouw betaling af te kunnen handelen

Lisanne Jager Photography verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben,
zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde Besluitvorming
Lisanne Jager Photography neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of-systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Lisanne Jager Photography gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen
– Je naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres worden verkregen via een contactformulier dat je invult op www.lisannejager.com en dat per e-mail (www.one.com) bij mij binnenkomt. Verdere adresgegevens(nodig voor thuisreportages of om fotoproducten af te leveren) verstrek je mij telefonisch of per e-mail.
– Voor facturen gebruik ik Pages van macbook. In de factuur gebruik ik je naam en adresgegevens.
– De foto’s die ik in opdracht van jou maak, worden verzonden met een beveiligde link via mijn website en opgeslagen op een harde schijf. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden geef je Lisanne Jager Photography toestemming om de foto’s te delen op www,lisannejager.com en Social Media zoals Facebook en Instagram.


Hoelang Lisanne Jager Photography persoonsgegevens bewaart
– Contactgegevens: Lisanne Jager Photography bewaart je contactgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
– De in opdracht gemaakte foto’s: Lisanne Jager Photography bewaart de foto’s tot 6 maanden na de gemaakte datum.

Delen van persoonsgegevens met derden
Lisanne Jager Photography verkoopt jouw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lisanne Jager Photography blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die Lisanne Jager Photography gebruikt
Lisanne Jager Photography gebruikt op de website www.lisannejager.com geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lisanne Jager Photography en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lisannejager.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Lisanne Jager Photography wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe Lisanne Jager Photography persoonsgegevens beveiligt
Lisanne Jager Photography neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lisannejager.com.

Using Format